Newly-established auto service of Kiril Stoychev 97 LTD - Blagoevgrad